Опитування

Чому Ви обрали ветеринарний технікум?
 

Пошук по сайту

Зараз на сайті

На даний момент 21 гостей на сайті

Статистика


Яндекс цитирования Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Програма

вступних випробувань з української мови (диктант)

на основі базової загальної середньої освіти

зі спеціальності: 211 «Ветеринарна медицина»

 

ПРОГРАМА

підготовки до вступного екзамену з української мови

Пояснювальна записка

Програма підготовки абітурієнтів до письмового екзамену охоплює теоретичний матеріал, пов’язаний з правописом .

Насамперед передбачено повторення всіх тем розділу “Орфографія”, більшість тем розділу “Фонетика”, відмінювання і правопис відмінкових закінчень іменників, прикметників, числівників, правопис прислівників та службових частин мови, а також повторення вживання розділових знаків у простому, складносурядному, складнопідрядному, безсполучниковому реченнях та при прямій мові.

Крім цього, абітурієнти повинні виконати достатню кількість вправ, потренуватись у написанні диктантів.

Фонетика. Орфографія

Орфографічні норми. Орфограма. Орфографічне правило. Принципи української орфографії.

М’які приголосні звуки, позначення м’якості на письмі.

Буквосполучення йо, ьо.

Апостроф.

Вимова і позначення на письмі ненаголошених [е], [и], [о].

Букви и, і після ж, ч, ш, щ, та г, к, х, у коренях українських слів.

Подвоєння букв на позначення подовження приголосних і збігу приголосних звуків.

Спрощення у групах приголосних звуків.

Вимова і правопис префіксів. Префікси пре-, при-, прі-, пере-, пред-, перед-

Вимова і правопис префіксів, що закінчуються на приголосний.

Правопис суфіксів.

Поняття про милозвучність мовлення. Засоби милозвучності українського мовлення. Чергування  [у]- [в],  [і]- [й].

Зміни приголосних звуків при словотворенні, позначення їх на письмі.

Велика буква.

Написання слів разом, окремо і через дефіс.

Правопис не, ні.

Вимова і правопис слів іншомовного походження.

Будова слова

Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків у коренях слів: чергування о-а, чергування о, е , з і. Чергування е-о після ж, ч, ш.

Найголовніші випадки чергування приголосних у коренях слів.

Вимова і правопис префіксів з-(зі-, с-), роз-, без-, пре-, при-, прі-.

Подвоєння букв для позначення на письмі збігу однакових приголосних звуків.

Вимова і написання слів з довгими м’якими приголосними в іменниках середнього та жіночого роду.

Спрощення в групах приголосних –стн-, -здн-, -ждн-.

Написання и, і в словах іншомовного походження.

Вимова і правопис слів іншомовного походження з подвоєними приголосними.

Словотвір

Зміна приголосних при творенні слів: іменників з суфіксом -ин(а) від прикметників на –ський, -цький,  прикметників на –ський, –зький, іменників на –зтво, -цтво, -ство.

Написання складних слів.

Морфологія

Іменник

Іменники, що означають загальні і власні назви.

Велика буква у власних назвах. Власні назви, що беруться в лапки.

Іменники І відміни, їх відмінювання. Написання відмінкових закінчень.

Іменники ІІ відміни, поділ їх на групи. Відмінювання іменників ІІ відміни.

Написання відмінкових закінчень у родовому і давальному відмінках однини.

Написання закінчень в орудному, місцевому відмінках однини та в називному і родовому множини.

Іменники ІІІ відміни, їх відмінювання. Написання відмінкових закінчень.

Іменники IV відміни, їх відмінювання. Написання відмінкових закінчень.

Написання суфіксів іменників.

Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен та по батькові. Написання не з іменниками.

Прикметник

Прикметники твердої і м’якої груп. Їх відмінювання.

Основні способи творення прикметників.

Написання найголовніших суфіксів  прикметників: -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-,

-юсіньк-, -ев- (-єв), -ов(-йов, -ьов), -ин-, -ічн-.

Написання н і нн у прикметниках.

Написання складних прикметників. Перехід прикметників в іменники.

Написання українських прізвищ.

Числівник

Відмінювання кількісних числівників, їх вимова і написання. Правильне вживання в мовленні непрямих відмінків кількісних числівників, а також відмінювання форм іменників при числівниках.

Відмінювання і написання порядкових числівників.

Займенник

Особові займенники, їх відмінювання та написання.

Дієслово

Не з дієсловами.

Дієслова І і ІІ дієвідмін.

Написання ненаголошених особових закінчень дієслів І і ІІ дієвідмін.

Чергування звуків у дієсловах.

Дієприкметник

Дієприкметниковий зворот, правильне вживання дієприкметникового звороту в реченні.

Відмінювання дієприкметників і написання їх відмінкових закінчень.

Не з дієприкметниками.

-Н- у дієприкметниках та –нн- у прикметниках дієприкметникового походження.

Дієприслівник

Дієприслівники недоконаного виду і доконаного виду та їх утворення.

Прислівник

Правопис прислівників.

Службові частини мови

Правопис сполучників.

Написання часток.

Правопис прийменників.

 

Синтаксис. Пунктуація

Тире між підметом і присудком.

Прикладка як різновид означення. Написання прикладок через дефіс.

Прикладки, що беруться в лапки.

Розділові знаки при поширеній обставині, вираженій дієприслівниковим зворотом.

Порівняльний зворот, розділові знаки при ньому.

Кома між однорідними членами речення.

Однорідні і неоднорідні означення. Узагальнюючі слова  в реченнях і однорідними членами речення.

Двокрапка і тире при узагальнюючих словах.

Розділові знаки при вставних словах і реченнях. Відокремлені члени речення, розділові знаки при них.

Складносурядні речення з єднальними, протиставними і розділовими сполучниками. Розділові знаки в складносурядних реченнях.

Кома між частинами складнопідрядного речення.

Розділові знаки в безсполучникових реченнях.

Рекомендована література

  1. Дуда О.О., Шевеляєва Л.А. Українська мова: Комплексний довідник. 5-9 класи / За ред. А.О. Свашенко. – 3-тє вид., доп. – Х. : Веста: Видавництво «Ранок», 2008. – 416 с.
  2. Корицька Г.Р. Збірник диктантів з української мови: Комплексний довідник. 5-11 класи. – Мандрівець, 2011.
  3. Куриліна О.В., Овчиннікова І.І., Земляна Г.І. Українська мова. Довідник. Завдання в тестовій формі: 5-11 класи. – Абетка. – 2011.
  4. Омельчук С.А. Практикум з правопису української мови: 5-11 класи. – Грамота, 2009.
  5. Попко О.Г. Українська мова за всією шкільною програмою: Практичний довідник. 5-11 класи. – Весна, 2008.
  6. Полякова Л.О. Український орфографічний словник: 5-11 класи. – Торсінг-плюс, 2008.
  7. Коротич К.В. Українська мова. Зошит для успішного набуття орфографічних та пунктуаційних навичок: 6 клас. – Ранок, 2011.
  8. Авраменко О.М. Українська мова. Збірник текстів для диктантів: 9 клас. – Грамота, 2010.
  9. Коротич К.В. Українська мова. Зошит для успішного набуття орфографічних та пунктуаційних навичок: 9 клас. – Ранок, 2011.